Namen sistema v objektih Uprave je:
– zagotavljanje varovanja in varnosti zaprtih oseb ter varovanje osebja v objektih Uprave,
– varovanje strelnega orožja in posebne opreme za varovanje,
– varovanje nepremičnin in opreme v objektih Uprave in v varovanem območju, ki je opredeljeno z načrtom varovanja,
– zagotavljanje varnosti službenih prostorov in nadzora vstopa v objekte Uprave ter varovanje tajnih podatkov.

Posnetki se hranijo najmanj 20 dni in največ 1 leto za vse kamere, ki so vključene v napravo za snemanje. Kvaliteta snemanja je praviloma 3 slike na sekundo po kameri.
Če snemalna naprava ne omogoča teh zahtev, odgovorna oseba odredi ustrezno tehnično rešitev, in sicer zmanjšanje kvalitete posnetkov (število slik na sekundo) ali krajši čas hrambe posnetkov, skladno s tehničnimi zmožnostmi snemalne naprave.

Kamer ni dovoljeno nameščati:
– v garderobah, dvigalih in sanitarnih prostorih,
– v bivalnih prostorih zaprtih oseb (celice, spalnice), v kolikor ne gre za namestitev v varno celico, ki je namenjena preprečevanju samopoškodb in samomora.

VIR: URADNI LIST RS, št.: 86/2009, z dne 30.10.2009

LINK: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2009-01-3809/pravilnik-o-videonadzoru-v-upravi-republike-slovenije-za-izvrsevanje-kazenskih-sankcij