SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Sedež podjetja:
Bildos d.o.o.
Stara cesta 34,
8351 Straža

DE Ljubljana:
Bildos d.o.o.
Bežigrad 6
1000 Ljubljana

Matična številka: 3418987
Davčna številka: SI75110334

 

1.        Splošni pogoji poslovanja
1.1.     Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju splošni pogoji) družbe Bildos d.o.o., Stara cesta 34, 8351 Straža (v nadaljevanju Bildos), so sestavni del vseh podob med družbo Bildos in kupci ali tretjimi osebami (v nadaljevanju stranke), ki poslujejo z družbo Bildos.
1.2.     Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravnoposlovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med družbo Bildos in stranko.
1.3.     Družba Bildos posluje na sedežu družbe, ki je Stara cesta 34, 8351 Straža in v pisarni Ljubljana, Bežigrad 6.
1.4.     Stranke lahko družbo Bildos kontaktirajo tudi po telefonu na številko 031/332-812  ali preko elektronske pošte info@bildos.si.
1.5.     Uporaba pojmov:
1.5.1.    Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno poslovnem razmerju z družbo Bildos, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
1.5.2.    Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve družbe Bildos za osebne namene oziroma za namene izven svoje poklicne ali pridobitvene dejavnosti.
1.5.3.    Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, predračun ali drugo obliko predloga za sklenitev pogodbe, ki ga družba Bildos ponudi stranki.
1.5.4.    Naročilnica je dokument, pisno, elektronsko ali drugačno obvestilo s katerim stranka sporoči svoje povpraševanje in/ali predračun in/ali sklenitev pogodbe.
1.5.5.    Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med družbo Bildos in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga podjetje Bildos pošlje stranki in ga ona sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
1.5.6.    Predmet pogodbe je lahko:
o    blago, ki so lahko vsi izdelki iz ponudbe družbe Bildos,
o    programska oprema, servisne storitve
1.6.     Glede obveščanja stranke o dobavi, sklenitvi, odstopu ali spremembe pogodbe in vseh drugih informacij velja oddajna teorija. To pomeni, da se za dan oddaje šteje datum, ko družba Bildos odpošlje obvestilo po komunikacijskem mediju.
1.7.     Vsa obvestila strankam, ki se nanašajo na dobavo predmeta pogodbe, sklenitve, odstopa ali drugih informacije daje Bildos preko elektronske pošte na naslov, ki ga je posredovala stranka. Bildos obvešča tudi preko navadne pošte, telefona ali na drug način, za katerega se dogovori s stranko.
1.8.     Delovni čas družbe Bildos je:
Pisarna:  od ponedeljka do petka od 07.00 do 15.00 ure in servis 24 urna pomoč.

2.       Uporaba splošnih pogojev poslovanja
2.1.    Predmetni splošni pogoji so prednostni, torej v celoti nadomestijo manjkajoča, drugačna in nasprotujoča pogodbena določila med strankama.
2.2.    Predmetni splošni pogoji nadomestijo kakršnekoli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če družba Bildos s tem izrecno soglaša.
2.3.    Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in družbo Bildos. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje stranka v celoti soglaša z vsebino predmetnih splošnih pogojev. Stranka s tem izrecno priznava, da se za vsa medsebojna pravna ramerja uporabljajo izključno splošni pogoji družbe Bildos. Če želi stranka poslovno sodelovati z družbo Bildos in z njo nastopati v pogodebnih razmerjih, je dolžna sprejeti predmetne splošne pogoje v celoti in v obliki v kakršni so. Stranka se odreče možnosti, da vpliva na vsebino, obliko in posamezna pogodbena določila splošnih pogojev.
2.4.    Predmetni splošni pogoji veljajo poleg splošnih zakonskih predpisov kot posamičen specialen akt.
2.5.    Predmetni splošni pogoji so neprestano dostopni na spletni povezavi: www.bildos.si.
2.6.    S podpisom pogodbe ali drugega pravnega akta se šteje, da je stranka v celoti seznanjena z vsebino predmetnih splošnih pogojev.
2.7.    Predmetni splošni pogoji zavezujejo potrošnika le, če je bil o njihovem obstoju izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe. Potrošnik mora poznati vse možnosti, da se s splošnimi pogoji seznani v celoti, na razumljiv in dostopen način.     

3.      Spremembe splošnih pogojev poslovanja
3.1    Bildos se zavezuje, da bo vsaka sprememba splošnih pogojev poslovanja objavljena na spletni strani www.bildos.si  z datumom uveljavitve spremembe.
3.2    Bildos se zavezuje, da bodo stranke oz. njihovi pravni zastopniki na primeren način obveščeni o vsakršni spremembi splošnih pogojev. Stranke bodo obveščene po elektronski ali navadni pošti, telefonsko ali na drug način, ki je izrecno dogovorjen med družbo Bildos in stranko.
3.3    Splošni pogoji so zavezujoči v tisti obliki in glede tiste vsebine, ki je bila strankama dostopna na dan sklenitve pogodbe.
3.4    Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.
3.5    Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani www.bildos.si  in s prejemom obvestila o spremembi. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembo splošnih pogojev.
3.6    Stranka, ki ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 8 dneh po prejemu obvestila o spremembi podati pisno izjavo družbi Bildos. Če stranka v navedenem roku ne sporoči svojega nesoglasja s spremenjenimi pogoji poslovanja, se šteje, da s spremembo v celoti soglaša.
3.7    V kolikor stranka poda izjavo, da ne soglaša s spremenjenimi pogoji poslovanja, ima Bildos pravico, da odstopi od pogodbe.
3.8    Spremenjeni pogoji poslovanja so zavezujoči tudi za potrošnike, če je potrošnik na spremembo pristal s pisno izjavo, pogodbo ali aneksom. V nasprotnem primeru za potrošnike veljajo tisti splošni pogoji, ki so veljali v času sklenitve pogodbe.
3.9    V primeru, da bi bila posamezna določba v pogodbi ali splošnih pogojih neveljavna ali neizvedljiva ali če bi nastala pravna praznina, to ne vpliva na ostala določila v pogodbi ali splošnih pogojih pri čemer sta pogodbeni stranki soglasni, da se namesto neveljavne ali neizvedljive ali neobstoječe določbe, uporablja določba, ki je najbližja namenu ali cilju pogodbe.

4.      Kolizija pravnih določb
4.1    V primeru, da predmetni splošni pogoji nasprotujejo drugim splošnim pogojem družbe Bildos, se uporabi tista določba, ki je specialnejša v konkretnem primeru.
4.2    Bildos in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če so ta določila neskladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.
4.3    V kolikor so predmetni splošni pogoji v nasprotju s predpisi o varstvu potrošnikov – fizičnih oseb, se v tem delu uporabi relevantna potrošniška zakonodaja.     

5.      Splošne določbe
5.1    Stranka je dolžna obvestiti Bildos o vseh podatkih in dejstvih, ki so pomembni za vzpostavitev in nadaljevanje pravno poslovnega odnosa, pri čemer so zlasti pomembni podatki o spremembi prebivališča ali sedeža stranke, spremembi lastniške strukture stranke, spremembi pravnoorganizacijske oblike stranke, nastop stanja, ki kaže na insolventnost (plačilno nesposobnost) stranke, ne glede na to, ali so podani zakonski pogoji za uvedbo stečaja ali prisilne poravnave in drugi podatki, dogodki in stanja, ki lahko vplivajo na pravno poslovno razmerje med družbo Bildos in stranko.
5.2    Bildos zbira nekatere osebne podatke strank: imena in priimke oziroma firme pravnih oseb, elektronski in navadni naslov ter telefonska številka.
5.3    Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletne strani www.bildos.si za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, razen če ni stranka spletne strani posebej privolila v drugačno obliko uporabe posredovanih podatkov, ki se lahko uporablajjo za drugačne namene.
5.4    Bildos se zavezuje, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja Bildos. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletnega mesta ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu z evropsko zakonodajo.
5.5    Bildos si pridržuje pravico, da zahteva od stranke dokazilo o njenem premoženjskem stanju. Stranka izrecno soglaša, da bo na zahtevo družbe Bildos, brez odlašanja predložila podatke o svojem premoženjskem stanju, lastniški strukturi, pravno organizacijskem statusu, predložila morebitna jamstva, ki so določena s pogodbo, ponudbo ali temi splošnimi pogoji. Če tega stranka ne stori, slednja izrecno dovoljuje, da Bildos pridobi te podatke pri osebah, ki s temi podatki razpolagajo. Prav tako stranka pooblašča osebe, pri katerih so ti podatki, da omogočijo družbi dostop in vpogled v te podatke ter se zato izrecno odpoveduje tajnosti in varovanju teh podatkov proti družbi Bildos ter od nje pooblaščenim osebam. Bildos se zavezuje, da bo te podatke uporabil zgolj v te namene pridobivanja podatkov za sklenitev pogodbe in jih ne bo kakorkoli zlorabil. V primeru, da Bildos ne pridobi ustreznih podatkov ali jih stranka ne predloži, Bildos ni dolžan skleniti pogodbe oziroma vstopiti v pravno poslovno razmerje s stranko.
5.6    Zgornja določba ne velja pri potrošniških poslih.
5.7    Vsi zapisi, listine, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti družbe Bildos tudi po sklenitvi pogodbe, razen če je Bildos izdal pisno dovoljenje za uporabo tega gradiva. V primeru da Bildos izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se stranka zavezuje, da bo omenjeno dokumentacijo uporabljala izključno za namene vzdrževanja in nima pravice fotokopiranja in distribucije. Stranka soglaša in je izrecno seznanjena, da omenjena dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost družbe Bildos.
5.8    Če v pogodbi med družbo Bildos in stranko ni dogovorjeno drugače, si Bildos pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice, do katerihkoli in vseh dokumentov, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in ali izvrševanjem pogodbe.
5.9    Vse specifikacije in informacije, ki se nanašajo na težo, dimenzije, ceno, volumen, tehnične ali druge podatke, navedene v katalogih, ponudbah, reklamah, oglasih, fotografijah, cenikih, ali drugih podobnih oblikah, se štejejo zgolj kot vodiči oziroma informacije, ki niso nujne točne in zavezujoče. Te informacije nikakor ne predstavljajo zavezujoče ponudbe za družbo Bildos. Stranka se ne more sklicevati na te oblike zapisov ali oglaševanja, ampak to velja zgolj za konkretno ponudbo ali že sklenjeno pogodbo.
5.10    Bildos si pridružuje pravico do spremembe specifičnosti ali informacij iz te točke, brez predhodnega obvestila stranki, obvezujoči pa so zgolj v primeru, če so določeni v pogodbi.
5.11    Bildos pri poslovanju s potrošniki zavezujejo navedbe v oglaševalskih sporočilih o cenah, lastnostih blaga in garancijskih pogojih. Cene v oglaševalskih sporočilih so označene v evrih in vsebujejo DDV.
5.12    Tehnični podatki in izdelki, ki so predmet prodaje, se lahko spremenijo in izboljšajo brez predhodne najave, kar velja tudi za že naročene izdelke.   

6.      Cene
6.1    Cene, prikazane na spletnem naslovu www.bildos.si, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
6.2    Spletne cene veljajo v trenutku oddaje naročila.
6.3    Pri poslovanju s potrošniki velja, da so cene, ki so navedene v ceniku družbe Bildos, neto cene, katerim je treba prišteti še davek na dodano vrednost, razen, če je v ceniku določeno drugače.
6.4    Bildos bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča, podal končno ceno, v katero bo vključen davek na dodano vrednost.
6.5    Če končne cene zaradi narave blaga ali storitve ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo družba Bildos stranko seznanila z načinom izračuna končne cene.
6.7    V primeru sklepanja pogodbe za nedoločen čas, bo končna cena, ki jo bo družba Bildos podala stranki vsebovala skupne stroške za posamezno obračunsko obdobje.
6.8    Cene veljajo v trenutku oddaje naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.
6.9    V primeru dostave izdelkov, je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Bildos dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku/ki jo dogovorita Bildos in stranka. Cene ne vključujejo montaže izdelkov, programske opreme ali šolanja/izobraževanja stranke. Takšne storitve se dodatno zaračunajo.

7.      Dobavni roki in pogoji
7.1    Bildos se zavezuje, da bo naročeno blago dobavljeno najkasneje v roku  7  dni, če je na zalogi.
7.2    V kolikor blago ni na zalogi, znaša dobavni rok od 10 do 160 dni.
7.3    V primeru blaga, ki ga družba Bildos zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dobavnem roku obvestijo preko posredovanih kontaktnih podatkov.
7.4    Dostava se izvede v sodelovanju z dostavnimi službami DPD, GLS in s Pošto Slovenije. Običajen dobavni rok je 2 delovna dneva za naslove v Republiki Sloveniji. V času praznikov in med vikendi se rok dobave za čas dela prostih dni temu primerno podaljša.
7.5    Stroški dostave so naslednji: dostava s Pošto Slovenije znaša 8 evrov, dostava z DPD znaša 6 evrov, dostava z izvajalcem GSL pa 5,5 evrov.
7.6    Bildos v nobenem primeru ne odgovarja za dobavo blaga, na katerega nima vpliva. Bildos si bo prizadeval storiti vse potrebno, da se dobava blaga opravi čim hitreje in da bo stranko sproti in redno obveščal o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja, v nobenem primeru pa Bildos ne odgovarja za zamudo ali morebitno nedostavljivost določenega blaga, če gre za razloge na strani dobavitelja.
7.7    V primeru, da stranka ne prejme naročenega blaga v roku iz točke 7.1., mora Bildos pozvati na izpolnitev obveznosti in dobavo blaga ter mu pisno dati dodatni rok najmanj 15 dni, da naročeno blago dobavi. Če Bildos tudi v dodatnem roku ne dobavi naročenega blaga (ne glede na razlog), lahko stranka odstopi od sklenjene pogodbe in zahteva vračilo že vplačanih zneskov za nakup blaga. V primeru, da so razlogi za odstop stranke od pogodbe na strani družbe Bildos, ima stranka pravico do vračila celotnega zneska, ki ga je že vplačala.
7.8    Bildos nikoli ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga v primeru vojn, izgredov, demonstracij, vladnih intervencij, požara, poplav in drugih naravnih nesreč, uvoznega ali izvoznega embarga ali drugih kakršnihkoli podobnih razlogov ali razlogov višje sile na katere Bildos ne more vplivati.
7.9    Ob vseh zgoraj navedenih razlogih zamude se čas dobave zaustavi za čas trajanja zgoraj omenjenih razmer, po preteku razmer pa roki tečejo naprej od njihove prekinitve dalje.
7.10    V primeru, da po sklenitvi pogodbe oziroma po potrditvi ponudbe s strani družbe Bildos,  pride do sprememb naročil s strani stranke, bodisi da pride do drugačnih bodisi novih zahtev glede predmeta pogodbe, je potrebno pridobiti soglasje družbe Bildos za spremembo naročila ali pogodbe ali sprejeti novo pogodbo z upoštevanimi spremenjenimi, dopolnjenimi pogoji (npr. cena, predmet pogodbe, čas dobave…).
7.11    Vsem strankam in potrošnikom je omogočen tudi osebni prevzem izdelkov.

8.      Plačilo
8.1    Družba Bildos omogoča način plačevanja po predračunu.
8.2    Na naročila z zahtevki po predračunu, ki so prejeta med delavniki med 7:00 in 15:00 uro, se družba praviloma odzove še isti dan.
8.3    Zahtevek za izdajo predračunu je lahko oddan na lastno pobudo in ločeno od naročila. Zahtevek za izdajo predračuna je lahko oddan tudi v postopku zaključka spletnega naročila. Tak predračun bo samodejno posredovan v .pdf obliki.

9.      Prevzem blaga
9.1    Predmet pogodbe je treba izpolniti v kraju, ki je dogovorjen v pogodbi oziroma ponudbi. Če kraj izpolnitve ni določen v pogodbi ali ponudbi se Bildos in stranka lahko o tem naknadno dogovorita. Če dogovora ni mogoče doseči, odločitev o tem kje se izvede dobava sprejme Bildos in pri tem upošteva želje stranke po lastnem preudarku, ob upoštevanju, da se vse dobave izven sedeža družbe Bildos plača stranka.
9.2    Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najkasneje v roku 15 dni, po prejemu pisnega obvestila družbe Bildos, skladno s prejšnjimi točkami glede kraja dobave/izpolnitve. Če ni dogovorjen točen čas dobave ali prevzema blaga ima to pravico za določitev točnega časa družba Bildos. Bildos mora v tem primeru obvestiti stranko na primeren način dogovorjen v teh splošnih pogojih, kje in ob katerem časovnem terminu bo blago izročeno stranki.    

10.      Prednaročila
10.1    Prednaročilo je mogoče izvesti izključno po predplačilu predračuna preko spletnega naročila, ki se obravnava enako kot naročilo ostalih izdelkov.
10.2    Po opravljenem plačilu ni več moč preklicati naročila.
10.3    Po prejemu naročila artikla ni mogoče vrniti, zamenjati ali zahtevati vračilo denarja, če ti nimajo kakšnih poškodb ali pa prenehajo delovati v času garancije.
10.4    V primeru napake na artiklu mora stranka obvestiti družbo Bildos v roku 14 dni in izpolniti reklamacijski zahtevek. Izdelek je lahko zamenjan, ali pa je vrnjena kupnina.

11.      Garancija
11.1    Bildos jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.
11.2    Garancijska odgovornost družbe Bildos ne velja za poškodbe na blagu ali zaradi napačnega ravnanja oziroma uporabe izdelka na način, ki se ne sklada z običajno uporabo blaga.
11.3    Garancijski rok začne teči z dnem izročitve izdelka kupcu.
11.4    Garancijska odgovornost družbe Bildos je izključena, če je izdelek servisirala, popravljala ali kakorkoli drugače vanj posegala katerakoli nepooblaščena oseba ali, če je bil izdelek neredno vzdrževan. Garancijska odgovornost se nanaša samo na izdelek, ki je naveden na garancijskem listu.

12.     Odgovornost za stvarne in pravne napake
12.1    Bildos odgovarja za stvarne napake, do trenutka, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.
12.2    Stranka je dolžna takoj oz. takoj, ko je mogoče, pregledati predmet pogodbe, ugotoviti ali so na njem kakšne napake ter to takoj zavesti v prevzemni ali dobavni zapisnik. V nasprotnem primeru Bildos ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu same stvari oziroma predmeta pogodbe.
12.3    Stranka je dolžna o stvarnih napakah obvestiti Bildos nemudoma, o skritih napakah pa najkasneje v dveh mesecih, v nasprotnem primeru ni upravičena, do odprave stvarne napake.
12.4    Potrošnik je dolžan Bildosu o stvarni napaki obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila stvarna napaka odkrita.
12.5    Bildos odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo v roku dveh let od dneva izročitve blaga potrošniku.
12.6    Bildos jamči, da na predmetu pogodbe tretja oseba nima lastninske ali avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke, ali pa, da ima te pravice urejene s svojimi pogodbenimi partnerji.

13.      Pogodbe, sklenjene na daljavo ali izven poslovnih prostorov družbe Bildos
13.1    Družba Bildos s strankami sklepa tudi pogodbe na daljavo ali izven potrošnikov. Za tiste pogodbe, ki jih na tak način sklene s potrošniki veljajo naslednje določbe.
13.2    Pri pogodbi, sklenjeni na daljavo in pogodbi, sklenjeni izven poslovnih prostorov ima stranka pravico da družbo Bildos v 14 dneh obvesti, da odstopa od pogodbe, brez da bi morala za to navesti razlog. Navedeni rok začne teči z dnem, ko stranka pridobi dejansko posest nad blagom. Če predmet pogodbe sestavlja več kosov blaga, začne navedeni rok teči z dnem, ko stranka pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga ali nad zadnjo pošiljko. Če je predmet pogodbe redna dostava blaga, začne navedeni rok teči z dnem, ko stranka prejme prvi kos blaga.
13.3    Stranka je dolžna družbo Bildos o odstopu od pogodbe obvestiti pisno po navadni pošti ali elektronski pošti. Izjava o odstopu od pogodbe mora biti jasna in nedvoumna.
13.4    V primeru odstopa od pogodbe, stroški vračila blaga bremenijo stranko.

14.     Odstop od pogodbe
14.1    V primeru kršitve posameznega ali več določil pogodbe ali teh splošnih pogojev ima družba Bildos pravico takoj odstopiti od pogodbe brez posredovanja dodatnega roka za odpravo napak in odpovednega roka.
14.2    Prav tako ima Bildos pravico odstopiti od pogodbe, v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna, če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.
14.3    Bildos ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če družbi Bildos daje neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe, če je stranka zamudila prvotno pisno dogovorjeni rok za plačilo in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

15.      Odveza odgovornosti
15.1    Bildos se trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani www.bildos.si. Kljub temu, pa se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Bildos ne uspe popraviti podatkov na spletni strani. V takem primeru, bo Bildos kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.
15.2    Bildos si pridržuje pravico, da izjemoma (delno) odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročeni izdelki niso več dobavljivi, če ugotovimo povečano plačilno rizičnost kupca, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe z naše strani takoj obveščena.
15.3    Čeprav se Bildos trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

16.      Vračilo blaga
16.1    Potrošnik lahko od pogodbe odstopi v roku 14 dni po prejetju naročenega blaga, ne da bi mu bilo pri tem potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Vrnitev naročenega blaga podjetju v roku 14 dni od prejema je enakovredna sporočilu o odstopu od pogodbe.
16.2    Pred vračilom blaga, nas obvestite na info@bildos.si ali na telefon 031/332-812, da se dogovorimo o najboljši rešitvi.
16.3    Blago se lahko vrne v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe na dva načina:
o    Kupljeno blago je poslano z računom in vso pripadajočo dokumentacijo, nepoškodovano na naslov: Bildos d.o.o., DE Ljubljana, 1000 Ljubljana ali na naslov Bildos d.o.o., Stara cesta 34, 8351 Straža. Ob vrnitvi blaga stroške pošiljanja krije potrošnik. V primeru pošiljk z odkupnino si pridružujemo pravico sorazmernega zmanjšanja vrnjene kupnine.
o    Stranka se lahko osebno oglasi v Bildos d.o.o., DE Ljubljana, 1000 Ljubljana, s kupljenim blagom, in tam opravi vračilo kupljenega blaga skupaj s pripadajočo dokumentacijo in embalažo.
16.4    Izdelek je potrebno vrniti v originalni embalaži. Izdelek mora biti nepoškodovan in v nespremenjeni količini. V kolikor stranka izrazi željo po vračilu kupnine, jo družba Bildos vrne izključno preko osebnega bančnega računa. Vračila kupnine se ne izplačajo v gotovini.
16.5    Možnost vračila ne velja za naročila, narejena po željah stranke, ki sicer niso v redni zalogi.

17.      Poslovna skrivnost
17.1    Pogodbe, sklenjene med družbo Bildos in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost know how in vsi podatki, ki jih Bildos posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni grafi, tabele, ceniki, poslovni/finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti družbe Bildos ves čas trajanja pogodbenega razmerja.
17.2    Podatke, katerih razkritje bi lahko močno škodilo družbi Bildos, mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršenja poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.    

18.      Pritožbeni postopek in reševanje sporov
18.1    Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med družbo Bildos in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež družbe Bildos.
18.2    Bildos spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Bildos ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določeno osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@bildos.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
18.3    Bildos bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.
18.4    Bildos si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.
18.5    Skladno z zakonskimi normativi Bildos ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

19.      Najcenejši v EU
19.1    Akcija Najcenejši v EU je namenjena temu, da našim strankam ponudimo najnižjo ceno na trgu. Ceno konkurenčnega Bildosa vam v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, ki določa način določanja in oglaševanja cen takoj izenačimo.
19.2    Akcija se nanaša tako na redne kot na akcijske cene izdelkov pri konkurenčnem ponudniku. Primerjana cena konkurenta je tista, ki jo stranka dejansko plača ob nakupu, skupaj z DDVjem, vsemi pristojbinami in drugimi prispevki.
19.3    Izdelek, ki ga ponuja konkurenca mora biti nov, z enako oznako in ostalimi karakteristikami.
19.4    Kot dokazilo lahko priložite:
          o    predračun konkurenta ali ponudbo, ki ne sme biti starejša od 48 ur ali
          o    konkurenčni katalog ali letak, ki mora biti veljaven na dan obiska v Bildos d.o.o.
          o    zaslonski posnetek konkurenčnega izdelka na konkurenčni spletni strani z vidnim datumom ponudbe ali
          o    URL povezavo konkurenčne ponudbe
19.5    Izenačitev cene ne velja za konkurenčna brezplačna darila, bone, vračila kupnine, storitve, različne načine financiranja, kartice lojalnostnega programa ali kakršnekoli druge cenovne promocije konkurenta. Akcije Izenačimo ceno ni mogoče koristiti hkrati z drugimi akcijami. V primeru da primerjan izdelek trenutno ni na zalogi, vam bo naše prodajno osebje podalo informacijo o dobavnem roku. Ne glede na čas dobave, vam bomo ceno prilagodili in izenačili.

20.    Predmetni splošni pogoji veljajo od 1.1.2019

 

© Bildos 2018 | Vse pravice pridržane | Varstvo osebnih podatkov | Izdelava spletnih strani: www.splet99.net